Евгений зернов – Священномученик Евге́ний (Зернов), Горьковский, митрополит

Автор: | 22.12.2020

Священномученик Евге́ний (Зернов), Горьковский, митрополит

Священномученик Евгений (Зернов), митрополит Нижегородский, и с ним священномученик Стефан Крейдич, пресвитер, преподобномученики игумен Евгений (Выжва), игумен Николай (Ащепьев) и иеромонах Пахомий (Ионов)

Свя­щен­но­му­че­ник Ев­ге­ний, мит­ро­по­лит Ни­же­го­род­ский (бывш. При­амур­ский и Бла­го­ве­щен­ский) (в ми­ру Се­мён Алек­се­е­вич Зер­нов) ро­дил­ся 18 ян­ва­ря 1877 го­да в Мос­ков­ской гу­бер­нии, в се­мье диа­ко­на. В 1898 го­ду Се­мён за­кон­чил Мос­ков­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию и по­сту­пил в Мос­ков­скую Ду­хов­ную Ака­де­мию. В 1900 го­ду он при­ни­ма­ет по­стриг в мо­на­ше­ство с име­нем Ев­ге­ний, а 1902 го­ду ру­ко­по­ло­же­ние в иеро­мо­на­ха. В том же го­ду отец Ев­ге­ний по­сле окон­ча­ния Ду­хов­ной Ака­де­мии на­зна­ча­ет­ся на ме­сто пре­по­да­ва­те­ля сек­то­ве­де­ния Чер­ни­гов­ской Ду­хов­ной се­ми­на­рии. С 1904 го­да он — ин­спек­тор этой се­ми­на­рии, а с 1906 го­да — рек­тор Ир­кут­ской Ду­хов­ной се­ми­на­рии в сане ар­хи­манд­ри­та. В то вре­мя в се­ми­на­рии ца­ри­ло край­нее раз­дра­же­ние вос­пи­тан­ни­ков про­тив сво­е­го на­чаль­ства. Отец Ев­ге­ний су­мел при­ве­сти в по­ря­док рас­стро­ен­ное сму­той 1905 го­да учеб­ное за­ве­де­ние, дей­ствуя без вся­ко­го при­ме­не­ния ре­прес­сив­ных мер и за­слу­жив об­щее до­ве­рие и лю­бовь. Он имел за­ме­ча­тель­ный дар про­по­вед­ни­ка, по­это­му про­во­ди­мые им вне­бо­го­слу­жеб­ные со­бе­се­до­ва­ния по вос­крес­ным дням в се­ми­нар­ском хра­ме охот­но по­се­ща­ли и уча­щи­е­ся, и ин­тел­ли­ген­ция, и на­род. В 1909 го­ду отец Ев­ге­ний яв­лял­ся чле­ном ко­мис­сии по осви­де­тель­ство­ва­нию чест­ных остан­ков свя­то­го епи­ско­па Ир­кут­ско­го Со­фро­ния (Кри­сталев­ско­го).

1910 го­ду отец Ев­ге­ний сде­лал до­клад о по­ста­нов­ке мис­си­о­нер­ских пред­ме­тов в се­ми­на­ри­ях на Ир­кут­ском мис­си­о­нер­ском съез­де; все по­ло­же­ния, вы­ска­зан­ные в этом до­кла­де, бы­ли еди­но­глас­но при­ня­ты. В 1913 го­ду со­сто­я­лась хи­ро­то­ния ар­хи­манд­ри­та Ев­ге­ния в епи­ско­па Ки­рен­ско­го, ви­ка­рия Ир­кут­ской епар­хии. В 1914 го­ду Вла­ды­ка на­зна­ча­ет­ся на При­амур­скую и Бла­го­ве­щен­скую ка­фед­ру. Свя­ти­тель яв­лял­ся чле­ном Свя­щен­но­го Со­бо­ра Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви 1917-1918 го­дов. В 1923 го­ду по­сле все­нощ­ной, на­ка­нуне празд­ни­ка Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, Вла­ды­ка но­чью был аре­сто­ван и за­клю­чён сна­ча­ла в тюрь­му го­ро­да Бла­го­ве­щен­ска, за­тем вы­ве­зен в го­род Чи­ту, а от­ту­да в Моск­ву.
На за­щи­ту сво­е­го ар­хи­пас­ты­ря встал весь го­род, че­ки­сты вы­нуж­де­ны бы­ли вы­звать по­жар­ную ко­ман­ду, ко­то­рая, об­ли­вая тол­пу во­дой, кое-как рас­се­я­ла её. Да­же сек­тан­ты при­шли за­щи­тить Вла­ды­ку. Все они глу­бо­ко по­чи­та­ли Свя­ти­те­ля за ми­ро­лю­бие и прав­ду. По­ка Свя­ти­тель со­дер­жал­ся в тюрь­ме Бла­го­ве­щен­ска, по го­ро­ду еже­днев­но разъ­ез­жа­ла те­ле­га с над­пи­сью: «В тюрь­му для епи­ско­па хлеб». Пи­щи на­би­ра­лось та­кое ко­ли­че­ство, что Вла­ды­ка кор­мил всех со­дер­жав­ших­ся с ним за­клю­чён­ных.
По­сле осво­бож­де­ния в том же го­ду свя­тей­ший Пат­ри­арх Ти­хон воз­во­дит Свя­ти­те­ля в сан ар­хи­епи­ско­па, а в 1924 го­ду он вклю­ча­ет­ся в со­став чле­нов Свя­щен­но­го Си­но­да при Свя­тей­шем Пат­ри­ар­хе Ти­хоне.
В 1924 го­ду Свя­ти­тель аре­сто­вы­ва­ет­ся вновь и при­го­ва­ри­ва­ет­ся к трём го­дам конц­ла­ге­ря с по­сле­ду­ю­щей вы­сыл­кой на три го­да. До 1927 го­да Вла­ды­ка на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в Со­ло­вец­ком ла­ге­ре осо­бо­го на­зна­че­ния.
Он был при­знан стар­шим сре­ди епи­ско­пов и остал­ся им по об­ще­му со­гла­сию епи­ско­пов да­же по­сле то­го, как ту­да при­бы­ли и бо­лее стар­шие по ру­ко­по­ло­же­нию.
В июле 1926 го­да он при­ни­мал уча­стие в со­став­ле­нии «Со­ло­вец­ко­го по­сла­ния» (об­ра­ще­ния к пра­ви­тель­ству С.С.С.Р. пра­во­слав­ных епи­ско­пов). Дух до­ку­мен­та пре­ис­пол­нен непо­ко­ле­би­мой твёр­до­сти во всём, что ка­са­ет­ся соб­ствен­но сво­бо­ды цер­ков­ной жиз­ни, со­вер­шен­но чужд и ма­лой те­ни со­гла­ша­тель­ства, без­бо­яз­нен в сви­де­тель­стве прав­ды и сво­бо­ден в сво­ём мне­нии сре­ди уз. В до­ку­мен­те из­ло­же­ны фак­ты го­не­ния на Цер­ковь и за­яв­ле­но, что «по­ли­ти­че­ский до­нос со­вер­шен­но несов­ме­стим с до­сто­ин­ством пас­ты­ря».
С 1927 по 1929 го­ды Вла­ды­ка на­хо­дит­ся в ссыл­ке в Зы­рян­ском крае (Ко­ми (Зы­рян) А.О.). По­сле вы­хо­да Де­кла­ра­ции мит­ро­по­ли­та Сер­гия (Стра­го­род­ско­го) Вла­ды­ка не от­де­лил­ся от него и не счи­тал необ­хо­ди­мым от­де­лять За­ме­сти­те­ля от Ме­сто­блю­сти­те­ля Пат­ри­ар­ше­го Пре­сто­ла свя­щен­но­му­че­ни­ка мит­ро­по­ли­та Пет­ра (По­лян­ско­го).
Вла­ды­ка был стро­гий пост­ник и, невзи­рая на усло­вия ла­гер­ной жиз­ни, ни­ко­гда не вку­шал мя­са, а так­же ры­бы, ес­ли она пред­ла­га­лась в непо­ло­жен­ное вре­мя. Жи­тей­ски был глу­бо­ко мудр, все­гда так­ти­чен и спо­ко­ен. Пас­ты­рям де­лал за­ме­ча­ния все­гда на­едине в мяг­кой фор­ме. Бо­го­слу­же­ния Вла­ды­ки от­ли­ча­лись ве­ли­чи­ем, по­ко­ем и бла­го­го­ве­ни­ем.
По­сле осво­бож­де­ния в 1929 го­ду Вла­ды­ка про­жи­вал в го­ро­де Ко­тель­нич Ни­же­го­род­ско­го края. В ав­гу­сте 1930 го­да его на­зна­ча­ют ар­хи­епи­ско­пом Ко­тель­нич­ским, ви­ка­ри­ем Вят­ской епар­хии, а с 1933 го­да вре­мен­но управ­ля­ю­щим Вят­ской епар­хи­ей. В мае 1934 го­да Свя­ти­те­ля пе­ре­во­дят на Ни­же­го­род­скую (Горь­ков­скую) ка­фед­ру.
В 1935 го­ду по­сле пас­халь­ной служ­бы, сов­пав­шей с празд­но­ва­ни­ем 1 мая, Вла­ды­ка со­брал­ся ехать до­мой. Близ­кие ста­ли ему пред­ла­гать за­дер­жать­ся, по­ка прой­дут участ­ни­ки де­мон­стра­ции. «Что нам бо­ять­ся, — от­ве­тил Вла­ды­ка, — на­до Бо­га бо­ять­ся». И по­ехал до­мой по ули­цам в кло­бу­ке. Вско­ре его аре­сто­ва­ли в Ниж­нем Нов­го­ро­де («Горь­ком») и по об­ви­не­нию «в ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции» и при­го­во­ри­ли к трём го­дам за­клю­че­ния в Ка­ра­ган­дин­ском ла­ге­ре. В сен­тяб­ре 1937 го­да Свя­ти­тель трой­кой при У.Н.К.В.Д. по Ка­ра­ган­дин­ской об­ла­сти при­го­ва­ри­ва­ет­ся к рас­стре­лу. 7 (20 н. ст.) сен­тяб­ря 1937 го­да Вла­ды­ка был рас­стре­лян. Вме­сте с Вла­ды­кой бы­ли рас­стре­ля­ны свя­щен­но­му­че­ник
Сте­фан Крей­дич
пре­сви­тер, пре­по­доб­но­му­че­ни­ки игу­мен Ев­ге­ний (Выж­ва), игу­мен Ни­ко­лай (Аще­пьев) и иеро­мо­нах Па­хо­мий (Ионов).
Все они при­чис­ле­ны к ли­ку свя­тых но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских на Юби­лей­ном Ар­хи­ерей­ском Со­бо­ре Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви в ав­гу­сте 2000 го­да для об­ще­цер­ков­но­го по­чи­та­ния.

Ис­точ­ник: http://pstgu.ru

azbyka.ru

ЕВГЕНИЙ (ЗЕРНОВ) — Древо

Сщмч. Евгений (Зернов)
Евгений (Зернов) (1877 — 1937), митрополит Горьковский, священномученик

Память 7 сентября, в Соборах новомучеников и исповедников Российских, Казахстанских и Соловецких, в Соборе Нижегородских святых

В миру Семён Алексеевич Зернов, родился 18 января 1877 года в Московской губернии, в семье диакона.

В 1898 году закончил Московскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию.

В 1900 году принял постриг в монашество с именем Евгений, а 1902 году рукоположен в иеромонаха. В том же году отец Евгений после окончания духовной академии назначается на место преподавателя сектоведения Черниговской духовной семинарии. С 1904 года он — инспектор этой семинарии.

С 1906 года — ректор Иркутской духовной семинарии в сане архимандрита. В то время в семинарии царило крайнее раздражение воспитанников против своего начальства. Отец Евгений сумел привести в порядок расстроенное смутой 1905 года учебное заведение, действуя без всякого применения репрессивных мер и заслужив общее доверие и любовь. В Иркутске, кроме обязанностей ректора семинарии выполнял сложные обязанности председателя епархиального училищного совета: был членом миссионерского комитета, членом Географического общества, братства во имя св. Иннокентия и редактором “Епархиальных Ведомостей”.

Он имел замечательный дар проповедника, поэтому проводимые им внебогослужебные собеседования по воскресным дням в семинарском храме охотно посещали и учащиеся, и интеллигенция, и народ.

В 1909 году отец Евгений являлся членом комиссии по освидетельствованию честных останков святого епископа Иркутского Софрония (Кристалевского).

В 1910 году сделал доклад о постановке миссионерских предметов в семинариях на Иркутском миссионерском съезде; все положения, высказанные в этом докладе, были единогласно приняты.

В 1913 году состоялась его хиротония в епископа Киренского, викария Иркутской епархии. В 1914 году владыка назначается на Приамурскую и Благовещенскую кафедру. Святитель являлся членом Священного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов.

В 1923 году после всенощной, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, владыка ночью был арестован и заключён сначала в тюрьму города Благовещенска, затем вывезен в город Читу, а оттуда в Москву.

На защиту своего архипастыря встал весь город, чекисты вынуждены были вызвать пожарную команду, которая, обливая толпу водой, кое-как рассеяла её. Даже сектанты пришли защитить Владыку. Все они глубоко почитали Святителя за миролюбие и правду. Пока Святитель содержался в тюрьме Благовещенска, по городу ежедневно разъезжала телега с надписью: «В тюрьму для епископа хлеб». Пищи набиралось такое количество, что Владыка кормил всех содержавшихся с ним заключённых.

После освобождения в том же году святейший Патриарх Тихон возводит святителя в сан архиепископа, а в 1924 году он включается в состав членов Священного Синода при Святейшем Патриархе Тихоне.

В 1924 году святитель арестовывается вновь и приговаривается к трём годам концлагеря с последующей высылкой на три года. До 1927 года Владыка находился в заключении в Соловецком лагере особого назначения.

Он был признан старшим среди епископов и остался им по общему согласию епископов даже после того, как туда прибыли и более старшие по рукоположению.

В июле 1926 года он принимал участие в составлении «Соловецкого послания» (обращения к правительству С.С.С.Р. православных епископов). Дух документа преисполнен непоколебимой твёрдости во всём, что касается собственно свободы церковной жизни, совершенно чужд и малой тени соглашательства, безбоязнен в свидетельстве правды и свободен в своём мнении среди уз. В документе изложены факты гонения на Церковь и заявлено, что «политический донос совершенно несовместим с достоинством пастыря».

С 1927 по 1929 годы владыка находится в ссылке в Зырянском крае (Коми (Зырян) А.О.). После выхода Декларации митрополита Сергия (Страгородского) владыка не отделился от него и не считал необходимым отделять ззаместителя от местоблюстителя Патриаршего Престола священномученика митрополита Петра (Полянского).

Владыка был строгий постник и, невзирая на условия лагерной жизни, никогда не вкушал мяса, а также рыбы, если она предлагалась в неположенное время. Житейски был глубоко мудр, всегда тактичен и спокоен. Пастырям делал замечания всегда наедине в мягкой форме. Богослужения владыки отличались величием, покоем и благоговением.

После освобождения в 1929 году проживал в городе Котельнич Нижегородского края.

13 августа 1930 г. назначен архиепископом Белгородским — назначение отменено.

В августе 1930 года назначен архиепископом Котельничским, викарием Вятской епархии, а с 1933 года временно управляющим Вятской епархией.

В мае 1934 года переведен на Нижегородскую (Горьковскую) кафедру.

Сщмч. Евгений (Зернов). Алтарная фреска московского подворья Соловецкого монастыря.
В 1935 году после пасхальной службы, совпавшей с празднованием 1 мая, владыка собрался ехать домой. Близкие стали ему предлагать задержаться, пока пройдут участники демонстрации. «Что нам бояться, — ответил Владыка, — надо Бога бояться». И поехал домой по улицам в клобуке. Вскоре его арестовали в Горьком и по обвинению «в антисоветской агитации» и приговорили к трём годам заключения в Карагандинском лагере.

В сентябре 1937 года святитель тройкой при У.Н.К.В.Д. по Карагандинской области приговаривается к расстрелу.

Расстрелян 20 сентября 1937 года.

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

Высокообразованный богослов, он был глубоко мудр, всегда тактичен и спокоен. Богослужения его отличались величием, покоем и благоговением.

Сочинения

 • Речь при наречении его во епископа Киренского. “Приб. к Церк. Вед.” 1913, № 7-8, с. 347.

Литература

 • «Церк. Вед.» 1913, № 3, с. 11, № 20, с. 294-295, 1914, № 29, с. 340, 1918, № 19-20, с. 111.
 • «ЖМП» 1931, № 2, с. 7, № 5, с. 3, 1932, № 11-12, с. 2, 1933, № 14-15, с. 4.
 • «Русск. Паломн.» 1913, № 12, с. 189, 192.
 • «Изв. Каз. Еп.» 1914, № 30, с. 913.
 • «Состав Св. Прав. Всер. Син. и Рос. Церк. Иерархии на 1917 год», с. 288-289.
 • Проток. зас. сов. Каз. Д.А. за 1912 г., с. 37.
 • ФПС I, № 48, с. 2, II, с. 1, IV, с. 3, V, № 73.
 • ФАМ I, № 97, с. 8.
 • «Приб. к «ЦВ» 1913, № 7-8, с. 357, 1914, № 29, с. 1308.
 • M. Pol’skij, Novye muceniki I, 165-167; 11, 281.
 • Regel’son 452, 533, 543, 553.
 • Joh. Chrysostomus, Kirchengeschichte II, 147.

Использованные материалы

drevo-info.ru

Евгений (Зёрнов) — Википедия. Что такое Евгений (Зёрнов)

Митрополит Евгений (в миру Семён Алексеевич Зёрнов; 18 января 1877, Москва — 20 сентября 1937, Карагандинская область) — епископ Русской православной церкви, митрополит Горьковский и Арзамасский.

Причислен к лику святых Русской православной церкви в августе 2000 года. Прославляется 26 января/8 февраля и 7/20 сентября.

Биография

Родился 18 января 1877 года в семье диакона.

В 1898 году окончил Московскую духовную семинарию, после чего поступил в Московскую духовную академию.

8 марта 1900 года пострижен в монашество с именем Евгений. 5 апреля того же года был рукоположён в сан иеродиакон. 25 марта 1902 года рукоположён во иеромонаха.

В 1902 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

С 12 августа 1902 года преподавал сектоведение в Черниговской духовной семинарии. Читал лекции по обличительному богословию, истории русского раскола и местных сект. Был активным членом Совета местного Братства во имя св. Михаила, князя Черниговского. В 1902—1904 являлся заведующим библиотекой-читальней, руководителем и организатором религиозно-нравственных чтений для народа, проходивших в здании Братства.

С 4 августа 1904 года — инспектор Черниговской духовной семинарии.

15 марта 1906 года назначен ректором Иркутской духовной семинарии, в связи с чем 25 марта того же года возведён в сан архимандрита.

В условиях революционных событий он сумел без применения репрессивных мер нормализовать обстановку в семинарии. С 1907 года он одновременно исполнял обязанности председателя епархиального Училищного совета; был членом Иркутского миссионерского комитета, членом Географического общества, Братства во имя святиеля Иннокентия, редактором «Епархиальных ведомостей».

С 20 января 1913 года — епископ Киренский, викарий Иркутской епархии.

С 11 июня 1914 года — епископ Приамурский и Благовещенский.

Участвовал в работе Поместного собора 1917—1918 года.

Приамурская и Благовещенская епархия

В письме от 27 июня /9 июля 1923 года из Благовещенска на имя Патриарха Тихона сообщал, что на Дальнем Востоке остается на кафедре только он, но и ему угрожает насильственное удаление, ибо ВЦУ присылает на его место какого-то лжеархиепископа Даниила, «… которого и будет водворять, Вы конечно знаете, кто …ВЦУ меня увольняет на покой, но я не признаю сего учреждения и его распоряжений, посему должна начаться борьба, которая наверно окончиться моим поражением, ибо среди духовенства есть предатели. В общем, я борюсь давно, но и давно в этой борьбе одинок: соседние кафедры праздны, нет православного епископа во Владивостоке, Чите, Иркутске, Якутске и на Камчатке». Сведений о Патриархе не имеет; спрашивает, организовался ли и может ли в чем его поддержать… «У нас подвале уже давно сидят 3 священника за нежелание вступить в „Живую Церковь“, сидели и в Хабаровске многие из клира и все же там пока присланный от ВЦУ живоцерковник успеха не имеет…»[1].

В 1923 году был возведён в сан архиепископа и в том же году, в ночь под Успение после всенощной, он был арестован, что вызвало массовый протест верующих, которые были разогнаны властями. Отправлен в Читу, затем — в Москву, где был временно освобождён.

21 мая 1924 года был включён в постоянный состав Синода при Патриархе Тихоне, но в это время, за непризнание им обновленчества, был уже в заключении и с 22 февраля находился в Соловецком лагере особого назначения. Был избран старшим епископом среди соловецких архиереев, активно участвовал в составлении «Памятной записки Соловецких епископов» (обращения к правительству СССР от православных епископов Соловецких островов с призывом нормализовать отношения между государством и церковью на основе невмешательства в дела друг друга). В 1927 году, после отбытия срока заключения в лагере был отправлен на поселение в Зырянский край (Коми).

Поддержал июльскую Декларацию 1927 года митрополита Сергия (Страгородского).

После освобождения, 13 августа 1930 года был назначен архиепископом Белгородским, но из-за отказа в регистрации со стороны советских властей это решение было отменено. И лишь через год, в 1931 году стал викарным (Вятской епархии) архиепископом Котельническим.

С 8 сентября 1933 года — архиепископ Вятский и Слободской; с 3 мая 1934 года — митрополит Горьковский и Арзамасский.

Пользовался большим авторитетом у паствы, был всегда тактичен и спокоен, много проповедовал. Его богослужения его отличались величием, покоем и благоговением.

В мае 1935 года был арестован вместе с рядом других священнослужителей епархии и обвинён в том, что «будучи Митрополитом Горьковского края, в течение 1934—1935 гг. использовал в контрреволюционных целях церковный амвон, произнося в ряде церквей г. Горького и прилегающих районов проповеди антисоветского содержания в целях внедрения в массу контрреволюционных идей». Виновным себя не признал, заявив, что «все мною произнесенные проповеди были исключительно религиозно-нравственного содержания».

Непосредственным поводом для ареста владыки были события 1 мая 1935 года, когда Пасха совпала с пролетарским праздником. Выходившие из храма, где служил митрополит, сотни православных невольно «отвлекли граждан от участия в первомайской демонстрации». Более того, сам владыка не стал ждать после службы, пока демонстранты разойдутся, а поехал по улицам домой в своём белом клобуке. В ответ на советы доброжелателей обождать, чтобы не привлечь к себе внимания, митрополит заметил: «Что нам бояться… Надо Бога бояться». Такие действия власти восприняли как вызов. 4 ноября 1935 года был приговорён Особым совещанием НКВД СССР к трём годам лагерей.

В 1937 году, 7 сентября, арестован в лагере, обвинён вместе с другими соузниками в том, что они «находясь в КАРЛАГе, систематически проводили контрреволюционную агитацию среди заключенных, разлагательно действовали на трудовую дисциплину». Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД по Карагандинской области от 20 сентября 1937 и в тот же день расстрелян.

Канонизация и почитание

На Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 года был причислен к лику святых как новомученик.

9 февраля 2017 года в посёлке Лебединый Алданского района состоялось учредительное собрание будущего прихода в честь священномученика Евгения (Зернова)[2].

Источники

Примечания

wiki.sc

Евгений (Зернов Семен Алексеевич), митрополит, священномученик

Сан——— архидиакон архиепископ архимандрит бывший диакон бывший дьячок бывший пономарь бывший псаломщик бывший священник диакон дьячок епископ игумен иеродиакон иеромонах иеросхимонах инок иподиакон митрополит монах Патриарх пономарь послушник причетник протодиакон протоиерей протопресвитер псаломщик священник схиархидиакон схиархиепископ схиархимандрит схиепископ схиигумен схииеродиакон схимитрополит схимонах

Период жизни от          до    

Прославлен в лике святых

Прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской

pravoslavnoe-duhovenstvo.ru

Священномученик Евгений (Зернов), митрополит Горьковский и Арзамасский (1877 – 1937)

Преосвященный митрополит Евгений родился 18 января 1877 года в Москве, в семье диакона Алексея Зернова. При крещении будущий святитель был назван Семеном. В 1899 году, спустя год после окончания курса Духовной семинарии, Семен Алексеевич Зернов поступил в Московскую духовную академию, где и принял 8 марта 1900 года монашеский постриг с именем Евгений. 5 апреля того же года он был рукоположен в иеродиакона. 25 марта 1902 года состоялось его рукоположение в иеромонаха.

После завершения учебы в академии со степенью кандидата богословия указом Святейшего Синода от 12 августа 1902 года он был назначен в Черниговскую духовную семинарию в качестве преподавателя сектоведения. В Чернигове он читал семинаристам лекции по обличительному богословию, истории русского раскола и местных сект.

Наряду с преподавательской деятельностью иеромонах Евгений в период с 1902 по 1906 год был активным членом Совета местного Братства во имя св. Михаила, князя Черниговского. В течение 1902–1904 годов он являлся заведующим библиотекой-читальней, руководителем и организатором религиозно-нравственных чтений для простого народа, проходивших в здании Братства св. Михаила.

Казанский кафедральный собор г. Иркутска

Усердно изучая сектантство, результатом чего явился его особый доклад «О состоянии раскола и сектантства в Черниговской епархии и о мерах борьбы с ними», отец Евгений удостоился 19 ноября 1902 года благодарности епархиального начальства. 12 февраля 1904 года иеромонах Евгений был награжден набедренником. 4 августа того же года определен инспектором Духовной семинарии.

15 марта 1906 года последовал Указ Св. Синода о назначении иеромонаха Евгения ректором Иркутской Духовной семинарии с возведением его в сан архимандрита в городе Чернигове, что и было исполнено Преосвященным Антонием, епископом Черниговским. 25 марта 1906 года иеромонах Евгений был возведен в сан архимандрита в Сретенском храме Черниговского Свято-Троицкого монастыря.

В Иркутске, приняв пост ректора семинарии в острый момент, когда там царило раздражение воспитанников против собственного начальства, архимандрит Евгений в короткое время сумел нормализовать обстановку. Возникшие в этом учебном заведении волнения (под воздействием общероссийских событий 1905 года) он устранил без применения репрессивных мер, заслужив тем самым общую любовь и доверие.

Ректор Иркутской Духовной семинарии
архимандрит Евгений (Зернов)

Викарий Иркутской епархии
 епископ Киренский Евгений (Зернов)

Будучи ректором Иркутской семинарии, архимандрит исполнял и возложенные на него должностные обязанности председателя епархиального Училищного совета (на основании указа Св. Синода от 20 августа 1907 года). В его ведении находились все епархиальные духовные заведения и церковно-приходские школы. Он являлся членом местного миссионерского комитета, членом Географического общества, Братства во имя св. Иннокентия, а также редактором «Епархиальных ведомостей». Будучи великолепным оратором и проповедником, архимандрит Евгений активно занимался миссионерской деятельностью на иркутской земле. В 1909 году он состоял членом Синодальной комиссии по освидетельствованию останков святителя Софрония Иркутского. В 1910 году на Иркутском миссионерском съезде он сделал доклад «О постановке миссионерских предметов в Духовных семинариях». Буквально все предложенные им в этом докладе положения были единогласно приняты участниками съезда.

20 января 1913 года архимандрит Евгений был хиротонисан во епископа Киренского, викария Иркутской епархии. Хиротония происходила в Иркутском кафедральном соборе, ее совершали архиепископ Иркутский и Верхоленский Серафим (Мещеряков), епископ Томский и Алтайский Мефодий (Герасимов) и епископ Забайкальский и Нерчинский Иоанн (Смирнов).

Однако уже 11 июня 1914 года викарного епископа Евгения назначили на самостоятельную кафедру — епископом Приамурским и Благовещенским. На Священном Соборе Русской Православной Церкви (1917–1918) владыка являлся официальным его членом. Фактическое служение его во вверенной епархии продлилось до 1924 года, и здесь ему пришлось пережить все послереволюционные события, отстаивая свои убеждения пастыря Православной Церкви.

Архиепископ Евгений (Зернов), епископ Иларион (Троицкий),
епископ Прокопий (Титов) и монашествующие в
Соловецком лагере особого назначения

В 1923 году Преосвященный Евгений был возведен в сан архиепископа. В этом же году, в ночь под Успение, после всенощной в Благовещенском кафедральном соборе его арестовали. Это вызвало массовый протест верующих, которые уже наутро, когда любимого архипастыря не оказалось за литургией, собрались у здания ОГПУ, требуя предъявить им владыку, чтобы удостовериться, что он жив. В ответ на это власти разогнали толпу, вызвав пожарную команду, которая обливала протестующих людей водой. Архиепископа перевели из здания ОГПУ в городскую тюрьму, а в городе арестовали пятьдесят четыре человека, преимущественно женщин, из которых уже никто не вернулся домой.

Очевидцы событий рассказывали, что пока Преосвященный Евгений находился в заключении, по улицам города ежедневно разъезжала повозка с надписью: «В тюрьму для епископа хлеб». Продуктов набиралось такое количество, что владыка кормил многих арестантов.

Затем чекисты вывезли архиерея в Читу, а оттуда в Москву, где он и был временно освобожден. Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 8/21 мая 1924 года архиепископ Евгений был включен в постоянный состав Св. Синода при Святейшем Патриархе Тихоне. При этом, за непризнание им политики обновленцев, он уже снова находился в заключении. В начале 1924 года по распоряжению Особого совещания при Коллегии ОГПУ владыка был сослан в Соловецкий лагерь особого назначения, где пробыл в течение двух лет, начиная с 22 февраля 1924 года. Невзирая ни на какие условия лагерной жизни он, будучи постником, оставался твердо верен обетам. Среди последних соловецких монахов он пользовался большим авторитетом. В 1926 году архиепископ Евгений принимал деятельное участие в составлении «Памятной записки Соловецких епископов» (обращения к правительству СССР от православных епископов Соловецких островов). Из Соловецкого лагеря его отправили на поселение в автономный округ Коми, в Зырянский край. Позднее он поддержал июльскую Декларацию 1927 года митрополита Сергия (Страгородского) и осудил действия епископа Димитрия (Любимова).

Архиепископ Евгений (Зернов) среди заключенных архиереев и духовенства в Соловецком лагере особого назначения

13 августа 1930 года, после освобождения архиепископа Евгения, было принято постановление о назначении его архиепископом Белгородским, но из-за отказа в регистрации со стороны советских властей это решение было отменено. И лишь через год, в 1931-м, владыка стал служить в Вятской епархии в качестве викарного архиепископа Котельнического.

2 апреля 1931 года постановлением заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) он был награжден ко дню Святой Пасхи, вместе с другими архиереями, правом ношения креста на клобуке. А с 8 сентября 1933 года Преосвященный Евгений временно возглавил Вятскую епархию, получив титул архиепископа Вятского и Слободского. Однако уже менее чем через год, 3 мая 1934 года, он был назначен на Горьковскую (бывшую Нижегородскую) кафедру с возведением в сан митрополита.

Митрополит Горьковский и Арзамасский
Евгений (Зернов)

По своему внешнему виду Преосвященный Евгений был очень заметным человеком, несмотря на годы, проведенные им в заключении и ссылке: высокого роста, с выразительными ярко-серыми глазами и седыми волосами. Когда он шел по городу, все невольно обращали на него внимание: люди останавливались и просили благословения. В Нижнем Новгороде владыка проживал в центре города. Богослужения его отличались величием, покоем и благоговением. Он обладал притягательной силой истинной духовной власти и пользовался огромным авторитетом у православных нижегородцев.

По информации, приведенной в монографии митрополита Мануила (Лемешевского), в 1935 году владыка Евгений уже не стоял во главе епархии, а по болезни пребывал на покое. Однако данные из архивно-следственного группового дела НКВД, заведенного на митрополита Евгения и некоторых нижегородских священнослужителей в июле 1935 года, свидетельствуют о том, что вплоть до мая месяца 1935 года митрополит Евгений (Зернов) по-прежнему активно управлял Горьковской (Нижегородской) епархией.

На основании доноса одного из клириков и по постановлению от 3 мая 1935 года митрополит Евгений был арестован. Недовольство местных властей по поводу деятельности архиерея возникло фактически сразу же, как только владыка появился на нижегородской земле: на него было заведено агентурное дело, куда вносилась любая информация относительно его действий и особенно его служения.

5 мая Преосвященному Евгению было предъявлено обвинение в том, что он, «будучи митрополитом Горьковского края, в течение 1934–1935 гг. использовал церковный амвон, произнося в ряде церквей г. Горького и прилегающих районов проповеди антисоветского содержания в целях внедрения в массу контрреволюционных идей». За неимением конкретных доказательств лишь 9 июля того 1935 года было возбуждено дело «в связи с наличием признаков организованной контрреволюционной деятельности и руководства со стороны Зернова Евгения».

Действительно, как истинный архипастырь, владыка постоянно и на всех богослужениях произносил в храмах проповеди, и духовенству также говорил, что «надо их читать чаще и активно проповедовать учение Христа».

Согласно протоколу допроса, на это обвинение владыка Евгений отвечал: «Виновным себя в том, что мною был использован церковный амвон в контрреволюционных целях для произнесения проповедей антисоветского содержания не признаю, так как в действительности ни в одной церкви г. Горького и его районов не произносил проповедей антисоветского содержания в целях внедрения в массу верующих контрреволюционных идей, а все мною произнесенные проповеди были исключительно религиозно-нравственного содержания».

О том, какие именно проповеди митрополита расценивались как антисоветская агитация, можно судить из самого следственного дела. Так, 6 декабря 1934 года, на праздник в честь св. блгв. князя Александра Невского, в Похвалинской церкви г. Горького владыка произносил примерно такие слова: «…кто из нас, возлюбленные, не отягчен или не обременен? Мы хотим добиться счастья своей силой, своими средствами, без Божией помощи, поэтому нам и тяжело». Следствием это было расценено как попытка доказать верующим, что в тяжелое для страны время они не должны подчиняться советской власти.

Аналогичным образом была воспринята проповедь митрополита Евгения, произнесенная им 21 октября 1934 года в Успенской церкви: «У каждого человека есть душа, о которой должны мы заботиться для будущей загробной жизни. Когда придет Иисус Христос и будет судить живых и мертвых, тогда душа каждого человека вспомнит, что он сделал для себя в течение временной земной жизни. Нужно как можно больше каждому из вас над этим задумываться, а всё, что происходит в настоящее время в нашей временной жизни — это суета сует».

На вопрос следователя о его проповеди, сказанной 9 декабря 1934 года в Печерском храме, где владыка рассуждал об общей культуре человека, Преосвященный Евгений отвечал: «Мое убеждение по этому вопросу таково, что исключительно одна внешняя культура не может удовлетворить духовных потребностей человека: у него всегда остается потребность в Боге».

Документ из следственного дела митрополита Евгения

После проведенного чекистами «расследования» в официальном обвинительном заключении, помимо обвинений в незаконном проповедничестве, митрополита Евгения обвиняли также в том, что «в день 1 мая сего года (на Пасху) под руководством Зернова было организовано торжественное служение литургии в Крестовоздвиженской церкви г. Горького, которое с целью отвлечения граждан от участия в первомайской демонстрации было сознательно начато позднее обычного времени и затянуто до 12 часов дня».

Святая Пасха 1935 года действительно совпала с днем нового пролетарского праздника 1 мая. На торжественной литургии в Крестовоздвиженской церкви служил сам митрополит Евгений (Зернов) в сослужении местных священников. Выходившие из храма сотни православных невольно «отвлекли граждан от участия в первомайской демонстрации». Более того, по свидетельству очевидцев, сам владыка, собираясь после службы домой, не стал ждать, пока рассеются демонстранты, а сел на поданную ему лошадь и поехал по улицам в клобуке домой. В ответ на советы доброжелателей обождать, чтобы не привлечь к себе внимания, митрополит Евгений заметил: «Что нам бояться… Надо Бога бояться». Наблюдая его выразительную фигуру на лошади, пересекающую толпу демонстрантов, пролетарское руководство восприняло это как вызов на свой счет, прокомментировав: «Пропустите, пропустите его. Мы его наградим».

Справка о расстреле митрополита Горьковского и
Арзамасского Евгения (Зернова)

«Награда» не заставила себя ждать: арест владыки последовал буквально через день — как уже было сказано, 3 мая 1935 года. Вместе с ним по данному делу были арестованы и другие нижегородские священнослужители, участники Пасхального богослужения в соборе бывшего Крестовоздвиженского женского монастыря: протоиерей Николай Македонский (настоятель этого храма), священник Петр Новосельский — члены епархиального Совета; известный проповедник и миссионер, бывший настоятель Ильинской церкви (ранее находившийся в обновленчестве) Василий Адаменко; протоиерей Петр Добротворский, настоятель Спасо-Преображенского храма в Печерской слободе; священник Александр Лебедев.

Судьба арестованного митрополита и нижегородских священнослужителей решалась Особым совещанием НКВД СССР. Согласно сохранившейся выписке из протокола этого совещания от 4 ноября 1935 года Преосвященного Евгения приговорили к трем годам лагерей. И уже 5 ноября было подписано его направление в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. В Карлаг владыка Евгений прибыл из Петропавловской тюрьмы в середине декабря и был определен в 7-е Бидаикское отделение. Поначалу он работал на заготовке льда, затем на прополке в аграрном хозяйстве. В его деле от 13 июля 1936 года было отмечено: «Качество работы хорошее, норму выполняет на 100%. Очень добросовестный и исполнительный». Затем владыка был поставлен на общие работы, после чего переведен в канцелярию Бидаикского отделения учетчиком и статистиком.

Отбывая наказание, митрополит Евгений по-прежнему оставался проповедником Слова Божиего и духовным пастырем — уже для заключенных. Такое положение вещей отнюдь не устраивало лагерное начальство.

Несмотря на благополучную характеристику, данную сотрудниками Карлага, 7 сентября 1937 года Преосвященный Евгений был вновь арестован с формулировкой «за организованную антисоветскую деятельность в местах заключения». Постановлением Тройки НКВД по Карагандинской области от 20 сентября митрополит Евгений был приговорен к расстрелу. В обвинении было заявлено, что он и другие привлеченные к делу отбывающие наказание, «находясь в Карлаге, систематически проводили контрреволюционную агитацию среди заключенных, разлагательно действовали на трудовую дисциплину». В многочисленных обвинениях, предъявляемых ему, владыка Евгений никогда не признавал себя виновным.

Свой приговор чекисты исполнили сразу же: 20 сентября 1937 года митрополит Евгений был расстрелян.

Память сщмч. Евгения 20 сентября.

Цитируется по книге «Жития святых, новомучеников и исповедников Земли Нижегородской». — Нижний Новгород, 2015. Авторы-составители: архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Дамаскин (Орловский), О.В. Дёгтева.

nne.ru

Евгений (Зёрнов) — это… Что такое Евгений (Зёрнов)?

В Википедии есть статьи о других людях с именем Евгений.

Митрополит Евгений (в миру Семён Алексеевич Зёрнов; 18 января 1877, Москва — 20 сентября 1937, Карагандинская область), митрополит Горьковский и Арзамасский. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.

Образование и монашеский постриг

Родился в семье диакона. Окончил Московскую духовную семинарию в 1898, Московскую духовную академию в 1902 со степенью кандидата богословия. 8 марта 1900 пострижен в монашество, 5 апреля 1900 рукоположён во иеродиакона, 25 марта 1902 — рукоположён во иеромонаха.

Преподавательская деятельность

С 12 августа 1902 — преподаватель сектоведения в Черниговской духовной семинарии. Читал лекции по обличительному богословию, истории русского раскола и местных сект. Был активным членом Совета местного Братства во имя св. Михаила, князя Черниговского. В 1902—1904 являлся заведующим библиотекой-читальней, руководителем и организатором религиозно-нравственных чтений для народа, проходивших в здании Братства. С 4 августа 1904 — инспектор Черниговской духовной семинарии.

С 15 марта 1906 — ректор Иркутской духовной семинарии с возведением его в сан архимандрита. Смог нормализовать обстановку в семинарии в условиях революционных событий без применения репрессивных мер. С 1907 одновременно исполнял обязанности председателя епархиального Училищного Совета. Был членом Иркутского миссионерского комитета, членом Географического общества, Братства во имя св. Иннокентия, редактором «Епархиальных ведомостей».

Архиерей

С 20 января 1913 — епископ Киренский, викарий Иркутской епархии. С 11 июня 1914 — епископ Приамурский и Благовещенский. Участвовал в работе Поместного собора 1917—1918. С 1923 — архиепископ. В том же году был арестован, что вызвало массовый протест верующих, которые были разогнаны властями. Отправлен в Москву, где был освобождён и включён в состав Св. Синода при Патриархе Тихоне.

Вскоре был вновь арестован и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения, где находился в 1924—1927. Был избран старшим епископом среди соловецких архиереев, активно участвовал в составлении «Памятной записки Соловецких епископов» (обращения к правительству СССР от православных епископов Соловецких островов с призывом нормализовать отношения между государством и церковью на основе невмешательства в дела друг друга). После отбытия срока заключения в лагере был отправлен на поселение в Зырянский край (Коми). Поддержал июльскую Декларацию 1927 митрополита Сергия (Страгородского).

13 августа 1930 был назначен архиепископом Белгородским, но из-за отказа в регистрации со стороны властей это решение было отменено. С 1931 — архиепископ Котельнический, викарий Вятской епархии. С 8 сентября 1933 — архиепископ Вятский и Слободской. С 3 мая 1934 — митрополит Горьковский и Арзамасский. Пользовался большим авторитетом у паствы, был всегда тактичен и спокоен, много проповедовал. Его богослужения его отличались величием, покоем и благоговением.

В мае 1935 был арестован вместе с рядом других священнослужителей епархии и обвинён в том, что «будучи Митрополитом Горьковского края, в течение 1934—1935 гг. использовал в контрреволюционных целях церковный амвон, произнося в ряде церквей г. Горького и прилегающих районов проповеди антисоветского содержания в целях внедрения в массу контрреволюционных идей». Виновным себя не признал, заявив, что «все мною произнесенные проповеди были исключительно религиозно-нравственного содержания».

Непосредственным поводом для ареста владыки были события 1 мая 1935, когда Пасха совпала с пролетарским праздником. Выходившие из храма, где служил митрополит, сотни православных невольно «отвлекли граждан от участия в первомайской демонстрации». Более того, сам владыка не стал ждать после службы, пока демонстранты разойдутся, а поехал по улицам домой в своем белом клобуке. В ответ на советы доброжелателей обождать, чтобы не привлечь к себе внимания, митрополит заметил: «Что нам бояться… Надо Бога бояться». Такие действия власти восприняли как вызов. 4 ноября 1935 был приговорён Особым совещанием НКВД СССР к трем годам лагерей.

Последний арест и мученическая кончина

В 1937 арестован в лагере, обвинён вместе с другими соузниками в том, что «находясь в КАРЛАГе, систематически проводили контрреволюционную агитацию среди заключенных, разлагательно действовали на трудовую дисциплину». Приговорён к расстрелу постановлением тройки НКВД по Карагандинской области от 20 сентября 1937 и в тот же день расстрелян.

На Архиерейском соборе Русской православной церкви в августе 2000 был причислен к лику святых как новомученик.

Прославляется 26 января / 8 февраля и 7 /20 сентября.

Ссылки

dic.academic.ru

Священномученик ЕВГЕНИЙ (Зернов), митрополит Горьковский, бывший епископ Приамурский (+1937)


Последний дореволюционный архиерей Благовещенской епархии родился 18 января 1877 г. (31 января по н. ст.). В 2017 году исполняется 140 лет со дня его рождения и 80 лет со дня его мученической кончины через расстрел.

Память 7 / 20 сентября (день мученической кончины), в Соборах новомучеников и исповедников Церкви Русской, Казахстанских и Соловецких, в Соборе Нижегородских святых

Родился в 1877 г. в Московской губернии в семье диакона. Окончил Московскую духовную академию. В 1900 г. пострижен в монашество, в 1902 г. принял сан. Работал преподавателем и инспектором Черниговской духовной семинарии, затем был ректором Иркутской духовной семинарии и сумел привести в порядок расстроенное смутой 1905 г. учебное заведение, действуя без всякого применения репрессивных мер и заслужив общее доверие и любовь. Он имел замечательный дар проповедника, поэтому проводимые им внебогослужебные собеседования по воскресным дням в семинарском храме охотно посещали и учащиеся, и интеллигенция, и народ.

В 1909 г. отец Евгений являлся членом комиссии по освидетельствованию честных останков святого епископа Иркутского Софрония (Кристалевского). В 1910 г. отец Евгений сделал доклад о постановке миссионерских предметов в семинариях на Иркутском миссионерском съезде; все положения, высказанные в этом докладе, были единогласно приняты. В 1913 г. состоялась хиротония архимандрита Евгения в епископа Киренского, викария Иркутской епархии. В 1914 г. владыка назначается на Приамурскую и Благовещенскую кафедру. Святитель являлся членом Священного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. В 1923 г. после всенощной, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, Владыка ночью был арестован и заключен сначала в тюрьму города Благовещенска, затем вывезен в город Читу, а оттуда в Москву.

На защиту своего архипастыря встал весь город, чекисты вынуждены были вызвать пожарную команду, которая, обливая толпу водой, кое-как рассеяла ее. Защитить владыку пришли даже сектанты — они глубоко почитали святителя за миролюбие и правду. Пока епископ Евгений содержался в тюрьме Благовещенска, по городу ежедневно разъезжала телега с надписью: «В тюрьму для епископа хлеб». Пищи набиралось такое количество, что владыка кормил всех содержавшихся с ним заключенных. Вместе с ним арестовали значительную часть благовещенского духовенства – протоиерея Алексия Покровского, священника Василия Киреевского, священника Василия Осипова и других.

Несмотря на активное сопротивление горожан, епископа Евгения вскоре вывезли вначале в Читу, а затем в Москву, где он в том же году был освобожден. Святейший Патриарх Тихон возвел его в сан архиепископа и включил в состав членов Святейшего Синода.

В 1924 г. владыку Евгения вновь арестовали и приговорили к трем годам заключения в Соловецком лагере особого назначения. Он был признан старшим среди епископов и остался им по общему согласию епископов даже после того, как туда прибыли и более старшие по рукоположению.

В июле 1926 г. Высокопреосвященный Евгений принял участие в составлении «Соловецкого послания» к правительству СССР. Дух документа преисполнен непоколебимой твёрдости во всём, что касается собственно свободы церковной жизни, совершенно чужд и малой тени соглашательства, безбоязнен в свидетельстве правды и свободен в своём мнении среди уз. В документе изложены факты гонения на Церковь и заявлено, что «политический донос совершенно несовместим с достоинством пастыря».

В 1927-1929 гг. святитель находился в ссылке в Зырянском крае (Республика Коми). После выхода Декларации митрополита Сергия (Страгородского) владыка не отделился от него и не считал необходимым отделять Заместителя от Местоблюстителя Патриаршего Престола священномученика митрополита Петра (Полянского). В 1930-1933 гг. архиепископ Евгений управлял Вятской епархией, а в 1934 г. стал митрополитом Нижегородским (Горьковским). В 1935 г. по обвинению в антисоветской пропаганде его сослали в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. В сентябре 1937 г. был расстрелян, вместе с ним — священномученик Стефан Крейдич, преподобномученик игумен Евгений (Выжва), игумен Николай (Ащепьев) и иеромонах Пахомий (Ионов).

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Русской Церкви на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 г. по представлению Алма-Атинской епархии.

Источники: 

Дополнительные материалы по теме: 

Тропарь священномученику Евгению (Зернову), глас 3

Церкве Русския столпе непоколебимый,/ благочестия правило,/ жития евангельскаго образе,/ священномучениче Евгение,/ Христа ради пострадавый даже до  крове,/ Егоже моли усердно,/ яко Начальника и Совершителя спасения,/ Русь Святую утвердити в Православии// до скончания века.

Кондак священномученику Евгению (Зернову), глас 2

Восхвалим, вернии,/ изряднаго во святителех / и славнаго в мученицех Евгения,/ Православия поборника и благочестия ревнителя,/ Земли Русския красное прозябение,/ иже страданием Небесе достиже/ и тамо тепле молит Христа Бога// спастися душам нашым.

Величание священномученику Евгению (Зернову)

Величаем тя,/ священномучениче Евгение,/ и чтим честная страдания твоя,/ яже за Христа во утверждение на Руси Православия// претерпел еси.

Служба священномученику Российскому XX-го века единому, архиерею

Поделиться ссылкой:

blaginform.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *